Årets bostadsrättsförening 2013
Årets bostadsrättsförening 2013

Här meddelas aktuella händelser.

Innan ni tar kontakt med Delagott kontrollera vilken information som finns tillgänglig här.

2024-02-06 planerad stamspolning av huvudledningar (ej i lägenheterna).

Värmesystemet fungerar som det ska.

Varma dagar och kalla nätter innebär att systemet inte startar förrän det blir kalla dagar också.


Allmän information samt bestämmelser som gäller i Brf Kotkagatan. 


Som medlem i en bostadsrättsförening så har du betalat för din bostadsrätt vilket innebär rätten att bo i föreningen.


Enligt bostadsrättslagen ska en bostadsrättshavare vid användning av lägenheten se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset.


Du och alla andra boende i föreningen kan bidra till om ditt bostadsköp kommer bli värt mer eller mindre den dagen du säljer din bostadsrätt. Det du själv kan göra är att se till att du och dina grannar följer de stadgar och bestämmelser som vi alla boende i föreningen måste rätta oss efter. All informtion om saker som inte finns angivet här innebär inte att det är tillåtet.

Kontakta styrelsen om du är osäker.

 

Vill du vara med och påverka dessa bestämmelser så kan du ange att du vill delta i styrelsearbetet på årsstämman!


Altaner/uteplatser

Skall hållas rena och snygga, inga större buskar eller träd får växa innanför då detta riskerar att förstöra grunden/huset. Om du önskar erätta plattorna med trall, fästa något i fasaden, sätta upp nytt staket eller liknande större förändring så måste ansökan till styrelsen, med beskrivning och skiss/ritning, samt godkännas eller avslås innan någon som helst förändring får påbörjas.  


Andrahandsuthyrning

Är EJ tillåten utan styrelsens godkännande och måste ansökas om senast 30 dagar före önskad start av uthyrningen.

Andrahandsuthyrning utan godkännande är grund för uppsägning av hyreskontrakt (hyresgäst) resp. medlemsskap (brf-ägare).

Använd denna mall för ansökan. Maximal uthyrningsperiod är 6 månader.


1 Ladda ner och fyll i blanketten

2 Mejla ifylld blankett, med nödvändiga underlag samt eventuella frågor, till brf.kotkagatan@gmail.com

3 Handläggningstid 2-3 veckor

Ofullständigt ifylld blankett och/eller avsaknad av nödvändiga underlag innebär autamatiskt avslag på ansökan.


Möte med den önskade hyresgästen kan önskas av föreningen under tiden ansökan handläggs!

Bostadsrättsägaren informerar hyresgästen att detta kan ske.

Enligt föreningens stadgar tar föreningen ut en avgift om 10% av aktuellt prisbasbelopp.


Autogiro/e-faktura

Fyll i denna blankett och skicka ifylld blankett till förvaltarens email alternativt per post.

Styrelsen uppmanar alla att använda autogiro alt. e-faktura för att säkerställa att betalning, för hyra resp avgift, till föreningen sker i tid.

Om betalning inte sker i tid så finns grund för uppsägning av kontrakt (hyresgäst) resp. medlemsskap (brf-ägare) i föreningen och med avhysning av kronofogde som slutlig händelse. Betala din hyra resp avgift i tid!


Balkonger

Ingenting får hänga utanför balkongräcket, såsom t.ex. parabol, blomlåda, mattor på vädring pga säkerhetsrisk för fallande föremål för personer och egendom nedanför både grannar och passerande. Det är förbjudet att "skaka av" mattor och/eller kläder varken från balkong eller fönster, ta hänsyn till era grannar och passerande. Ingen grillning med brännbart material.


Inglasning av balkong kräver byggnadslov hos Stockholms Stad som den boende ansöker om och står för alla kostnader för detta. Efter att Stockholms Stad godkännt bygglovet ansöker den boende skriftligen om styrelsens tillstånd innan arbetet påbörjas.


Bom, inpasserings- och bomnyckel

Se rubrik Nycklar. Efter passage skall bommen stängas.


Brickor (till passagesystemet)

Se rubrik Passagesystemet.


Bostadsrättsinformation "Mäklarbild"

Uppgifter om din bostadsrätt, det som kallas mäklarbild, som din bank, eller mäklare vid försäljning, behöver såsom storlek, inteckningar, ägare o.s.v. hittar du om du loggar in på vår förvaltare Delagotts boendeportal. AnvändarID och lösenord hanteras av Delagott. Vid det tillfälle din mäklare begär ut mäklarbild från förvaltaren, istället för att du förser mäklaren med denna information, så kommer du som säljare att belastas denna kostnad. Innan kostnaden för mäklarbild betalats till föreningen så kommer styrelsen inte godkänna köparen av bostadsrätten.  


Brand & Säkerhet

Alla boenden måste ha brandvarnare installerade i lägenheten! Ju fler brandvarnare desto bättre och helst seriekopplade.

Den boende är skyldig att testa brandvarnarna regelbundenhet.  


Cykel- och barnvagnsrum

Endast cyklar och barnvagnar får placeras i dessa rum. Om något påträffas som inte skall vara där kan det komma att kastas om inte ägarnamnet och lgh-numret framgår. Allt annat skall ni förvara i era förråd eller i er lägenhet. 

Nyckel erhålls när samlingslokalen är öppen och måste kvitteras av lägenhetens ägare. När nyckel ej behövs längre eller vid flytt skall nyckeln återlämnas till styrelsen vilket kan ske i ett kuvert, med namn och lgh-nummer på, i brevlådan till samlinslokalen.

Nyckeln kan ej överlåtas på nya brf-ägare. Borttappad nyckel ersätts till kostnad av den som kvitterat ut nyckeln.


Disk- & tvättmaskiner

Installationer ska ske fackmannamässigt, annars finns risk att försäkringen inte täcker uppkommen skada vid t.ex. vattenläckage.


Dörrkameror/Övervakningsutrustning.

Kameror eller filmande anordningar får endast sättas upp efter skriftlig ansökan och efter besked från föreningen.

Det är den som ansöker som är ansvarig för att följa Dataskyddsförordningen/GDPRs regler och krav på syfte och dess begränsningar på kameraövervakningen. Om någon sätter upp kameraövervakning på karmen till dörren eller väggen kommer krav på nedtagning samt kostnaderna för karmen och väggens återställande åläggas den boende samt skriflig varning erhållas.

 

Ekonomi på kort o lång sikt

Styrelsen jobbar hela tiden med att få en långsiktigt bra ekonomi i föreningen genom att amortera på lånen, genomföra nödvändiga investeringar i fastigheten och vårat boende samt att hålla brf-ägarnas avgifter så låga som möjligt. Allt detta ska försås leda till ett ekonomiskt tryggt, säkert och trevligt boende. Som ett exempel på detta arbete så har elförbrukningen minskat med 16,4% mellan 2016 och 2019.


Detta är ett ett axplock av föreningens mer eller mindre fasta kostnader under ett år och vilken leverantör vi betalar:

1 000 000 SEK, hyreskostnad föreningens mark, Exploateringskontoret Stockholms Stad

1 500 000 SEK, uppvärmning fjärrvärme , Stockholm Exergi

466 000 SEK, vattenförbrukning, Stockholm Vatten

94 000 SEK, försäkring, Brandkontoret

560 000 SEK, ekonomisk och teknisk förvaltning, Delagott

200 000 SEK, räntor banklån, Swedbank

200 000 SEK, nät och elavgifter, Ellevio & Energikundservice (fd Fortum)

360 000 SEK, sopsugssystemet Akalla-Husby, Simpleko

75 000 SEK, väderberoende snöröjning, sandning & saltning och upptagning av sand

100 000 SEK, miljåtervinning, endast grovsopor kostar per KG, Veolia

200 000 SEK, div årliga kontroller rökluckor, hissar, tak m.m. m.m. 


Händelsebaserade kostnader uppskattade;

Hissutryckning 2500 SEK

Krossat fönster 5000 SEK

Klottersanering 5000 SEK per kvadratmeter rengöring


Tänk på vilka kostnader du själv kan hjälpa till att spara på för att minska kostnaderna i föreningen, det är Du som bor här som betalar.

Detta kan alla hjälpa till med:

Vatten; spola inte medan du borstar tänderna, diska inte under rinnade vatten, spola i toaletten med diskvattnet m.m..

El, om du kan, gå i trapporna istället för hissen, vilket även är bra för hälsan. Tvätta endast fulla tvättmaskiner.

Ser du någon som förstör, klottrar eller skräpar ner så säg vänligt till, polisanmäl eller meddela styrelsen.

Dock måste det finnas bevis i form av ögonvittnen, foto eller film om polis och/eller styrelse blir involverade. 


Fåglar, råttor och övriga skadedjur

Det är förbjudet att mata vilda och eller tama djur varken på eller från balkong, uteplats eller på annat ställe inom föreningens område.

Bidra till att försvåra för skadedjuren genom att hålla rent från den mat och vatten djuren behöver. 


Försäkring

Alla brf-innehavare måste teckna Hemförsäkring (som  normalt sett endast täcker lösöret i din lägenhet).

I Brf Kotkagatan måste även alla bostadsrättsägare teckna "Tillägg för bostadsrätt" i sin hemförsäkring (som täcker ytskikt dvs lägenheten och fastigheten dvs det som förstörs vid brand och vattenskador i både din och andras lägenhet).

Har du inte detta tillägg kan det kosta dig stora pengar om olyckan är framme.


Förråd

Till alla lägenheter tillhör ett förråd. Förvaring av t.ex. bensin, lösningsmedel, gasoltuber, får ej ske i källare och på vindar enl Stockholms Brandförsvar. Inne i lägenheten får du ha två gasolbehållare som innehåller max fem liter vardera, en som används och en i reserv. Finns gasol måste du sätta upp en skylt på ytterdörren.

På en öppen balkong kan du förvara större flaskor gasol i flaskor som innehåller max 30 liter vardera. Totalt får du förvara 60 liter gasol på din balkong. Ställ gärna behållarna i ett ventilerat plåtskåp för att skydda dem mot väder och vind. På balkongen kan du också förvara som högst 25 liter brandfarlig vätska. På inglasade balkonger gäller samma regler som inomhus. 

Det är förbjudet att förvara gasol på vinden, i källarförråd och flerbilsgarage. Samma regler gäller för brandfarliga vätskor och sprayburkar med undantag för fordon med tank och reservdunk. Vid brand så måste fri syn in i varje enskilt källarförråd  kunna ske därför får INGET sättas upp som förhindrar insyn.


Husdjur
Ingen rastning av husdjur får ske inom föreningens område. För hundar gäller den kommunala regeln om kopplingstvång, och att avföring ska plockas upp. Katter får inte heller gå lösa eftersom katter ofta utför sina behov i sandlådorna på lekplatserna.


Internet

Se under TV


Kontoret

Separat sida för Kontoret där styrelsen har sin arbetslokal.


Köksfläkt

Endast spiskåpor utan fläkt, som kopplas mot föreningens ventilationssystem, är tillåtna. En korrekt monterad så kallad kolfilterfläkt kan också gå bra då dessa inte påverkar ventilationssystemet i fastigheten eller ventilationen hos grannarna. 

Fråga styrelsen eller förvaltaren innan du byter spiskåpa så att det blir rätt.

Vid felaktigt monterad fläkt, som förstör föreningens ventilationssystem, så blir lägenhetens ägare ersättningsskyldig för reparationskostnaderna.

I jan 2020 så är rekomenderade  fläktar Franke F230/60cm bredd, F251 (bredd 60 & 70cm) & Cylinda F251/60cm bredd.


Miljöstugan

Separat sida för Miljöstugan


Nedskräpning

All nedskräpning, inom och utom föreningens mark, kan medföra förlust av medlemskapet dvs rätten att bo i föreningen dvs rätten till bostadsrätten upphör. För hyresgäster förlust av hyresrätten. 

Med nedskräpning avses; slänga skräp (från 1a januari 2022 blir det olagligt att skräpa ner med fimpar, tuggummi och liknande), mata djur (vilda som tama), "lämna" någonting utanför Miljöstugan på alla annan tid än när Miljöstugan är öppen.

Att lämna något inom fastigheten/byggnaden t.ex. i trapphus, källare m.m. är också förbjudet vilket också är en fara vid brand.


Nyckeltub

Detta är den plastkåpa som sitter, och skall finnas, på alla lägenhetsdörrar. Här lägger du nyckel (bara nyckeln, utan nyckelring) i tuben när föreningen behöver ha tillgång till din lägenhet om du själv inte är hemma och kan öppna. Detta kan användas när föreningen behöver kontrollera någonting i din lägenhet, göra OVK (som gjordes 2019) eller av annan anledning.

Föreningen aviserar alltid i förväg, antingen via nyhetsbrev eller på hemsidan och om det är ett företag vad företaget heter,

när vi önskar tillträde till din lägenhet.

Öppna aldrig för någon som föreningen inte innan meddelat via hemsidan eller på annat sätt att du kommer få besök.


Nycklar

2 nycklar som skall överlämnas från förra ägaren vid köp av lägenhet, utöver nycklar till lägenheten, är en bomnyckel märkt TV

(då den tidigare också gick till TVättstugorna) samt eventuell nyckel till källardörren in till förrådet tillhörande lägenheten.

Önskas nya nycklar beställs dessa via mail till föreningen. Varje nyckel kostar 200 SEK kontant och lämnas i kuvert i föreningens brevlåda  i föreningslokalen. Ange det 3-siffriga lägenhetsnumret både i mail och på kuvertet. Hämtas personligen ut av ägaren när kontoret är öppet.


Om- och tillbyggnad

Se Renovering.


Parabol

Parabol är tillåten om den ansökts om att monteras och om montering skett på godkänt sätt.

Om så inte är fallet så kan styrelsen anmoda om borttagning av parabolen.

Ansökan om montering av parabol på balkong måste ske innan du får montera parabolen. Ansök med denna blankett.

-Balkong Får ställas på balkong men får ej hänga utanför balkongräcket och ej heller monteras på balkongräcket eller fasad. Exempel

-Låghus; får ej fästas i fasaden eller nå (sticka upp) över takhöjden för låghuset.             

Ett erhållet godkännade av styrelsen upphör vid avflyttning dvs kan ej överlåtas till ny ägare av bostaden.


Parkering

Närmaste parkeringshus, ägs och hanteras av Svenska Bostäder, finns på Kotkagatan 2.

Endast cyklar tillåts parkera på innergårdarna, inga andra fordon, pga brandrisk.


Passagesystemet

Endast passagebrickor kan användas för in och utpassering i fastigheterna samt i vissa delar mellan fastigheterna.

Varje lägenhet har erhållit 2 st. blå "vuxenbrickor" samt 1 st. gul "barnbricka". Den gula barnbrickan har endast tillträde till ytterporten.

De blå brickorna är programmerade att endast ge tillgång till din ytterport, din eventuella hiss, dina eventuella källardörrar/grindar samt båda tvättstugorna.


Om en bricka tappas bort skall man omedelbart maila till föreningen. Om man inte vet numret på brickan som tappats bort så ange de brickor ni har kvar. Övriga brickor som inte anges kommer blockeras från att kunna användas.

Övriga frågor kring brickor hanteras endast vid besök i föreningslokalen.


Det är förbjudet att släppa in någon för dig okänd person i porten, varken när du kommer, går, eller blir uppringd då vi inte vill ha okända personer i våra fastigheter. Tråkigt men sant! Kontrollera gärna när du går ut om det är någon som står och väntar på att kunna smita in när du går ut. 


Ska någon komma på besök så får dem använda porttelefonen. Instruktion för besökare finns anslagen vid varje port.

På porttelefonen knappas det telefonnummer ni begärt att få inlagt in och trycker sen på OK.

Ni öppnar porten genom att trycka på knapp "5" på knappsatsen i er telefon.


Då det finns appar i mobiltelefoner, som är till för att blockera "okända nummer", så bör ni lägga till portens telefonnummer som en "kontakt" för att undvika att porten inte kan ringa upp ert mobilnummer. 

Boende Kotkagatan 1-15;   uppringande ports telefonnummer är 08 - 35 07 62

Boende Kotkagatan 17-29; uppringande ports telefonnummer är 08 - 12 29 91 71


Planteringar

Dessa sköts om av styrelsen. Ingen egen plantering får ske på någon plats inom föreningen förutom på egen tomt som ingår i lägenheten enl.köpeavtalet.


Renovering, om- och tillbyggnad

All renovering om- och tillbyggnad samt installationer måste ske fackmannamässigt/professionellt.

Enligt Bostadsrättslagen får bostadrättshavare inte utföra åtgärd som innebär ingrepp i bärande vägg/konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten. Om så önskas så måste detta alltid ansökas om i förväg via ansökningshandling samt vid flytt av vägg och eller/golvbrunn skall även en ritning bifogas. Anlitade företag skall ha rätt behörighet och auktorisation vilka måste bifogas ansökan. Det är ditt ansvar som anlitar ett företag att veta vilken auktorisation som krävs och som måste bifogas din ansökan.

Det är enkelt att söka upp företag på nätet som är anslutna till gällande branschorganisationer.

För att ha våtrumsbehörighet ska till exempel plattsättaren eller mattläggaren vara ansluten till GVK eller BKR.


 


Föreningen avråder dock starkt från att flytta golvbrunnen då detta oftast betyder genombrott av golvet ner till grannen tak. Se bild!


Detta måste ske minst 30 dagar före beräknad byggstart för att ge styrelsen möjlighet att behandla frågan, återkomma till dig som ansökt samt vid behov inhämta teknisk expertis innan beslutet kan meddelas.

Tänk på att svaret  kan bli nej så skriv inte på ngt bindande kontrakt utan att ha en utgång ur avtalet om du skulle få ett nej från föreningen. 

Alla mindre förändringar såsom ommålning, golvläggning, tapetsering, nertagning eller uppsättning av icke bärande vägg , nya luckor i köket osv behöver man inte ansöka om."Flytt av golvbrunn" resulterar ofta i genombrott till underliggande lägenhets badrumstak pga tunnt golvlag. Om detta sker så ska du som anlitar hantverkarna säkerställa att era försäkringar täcker återställande av grannens badrumstak. 


Alla inspektionsluckor måste alltid vara åtkomliga och får således inte på något sätt blockeras eller "byggas bort".


Rökning 

Tyvärr så är det bara förbud som gäller för rökning. Enligt 15 kapitlet, paragraf 26 miljöbalken så är  det, förutom att det är miljöförstöring, ett brott att kasta fimpar på marken, även om det så är från lägenheten genom fönster eller från balkong, på föreningens mark. Utöver att det är olagligt så är det även miljöförstöring. Inte röka på balkongen eller utanför porten då porten anses vara tillträde för allmänheten samt att röken sugs in i lägenheterna ovanför av ventilationssystemet. All rökning minst 10 meter från fasaden. Har du tagit med dig cigaretten ut så får du ta med dig fimpen hem! Tack för att du rökare visar denna hänsyn till dina grannar! 

Får man röka i lägenheten?


Skada, vattenskada, avloppskada

Om olyckan är framme så skall den boende:

anmäla skadan till föreningens förvaltare samt till föreningen.

Föreningen behöver en mailad anmälan om skadan för att föreningen i sin tur ska kunna anmäla skadan till föreningens försäkringsbolag.

Anmälan till föreningen måste innehålla;

-Lägenhetsnummer, 3 siffror (dvs INTE 1302, 1501 och liknande) och gatunummer/adress

-Kontaktuppgifter namn, telefonnummer och mailadress

-Datum och exakt, alternativt ungefärlig tidpunkt, när skadan skedde/upptäcktes

-Försäkringsbolag samt försäkringsnummer

-Beskrivning av uppskattad omfattning av skadan

-Fotografier på skadan

-Övrig väsentlig information


Vid skada och den boende inte aktivt försökt motverka skadan och skadeverkningar så kan försäkringsbolagen vägra ersätta skadan.


Skadestånd

När boende på något sätt förorsakar föreningen skada så kommer föreningen begära skadestånd. Minimibeloppet är 800:- men kan bli högre om skadan som den boende förorsakat bedömms vara av grövre art.

Vid allvarlig skada, eller upprepade förseelser, kan den boendes medlemsskap eller hyreskontrakt sägas upp.


Skyddsrum

Föreningens skyddsrum besiktades och godkändes av MSB i februari 2021.

Föreningen har 4 skyddsrum, med plats för ca 450 personer dvs ca 0,75 m2 per person. som används som boende-förråd.

Det finns även förråd som inte används som skyddsrum.

I händelse av att skyddsrummen måste aktiveras inom 48 timmar kommer alla förråd att tömmas och förråden monteras ner.

Se till att inte ha någonting som du inte kan avvara i förråden då allt i förråden kommer att tömmas och det kommer varken finnas tid eller plats för att ta hand om eller förvara förrådsinnehållet på annan plats i föreningen.

Se även under Förråd.


Sopnedkast

ALLT som kastas måste vara i en försluten/knuten plastpåse. INGET annat än hushållssopor får slängas i sopnedkastet.

Försök återvinna så mycket du kan i vår Miljöstuga eller vid återvinningen vid Lidl.


Styrelse och styrelsearbete

Styrelsen ser till att föreningen fortsätter att existera. Utan styrelse kan föreningen komma att likvideras och fastigheten köpas av ett fastighetesbolag och lägenheterna ombildas till hyresrätter. Därför är det viktigt att en styrelse kan utses varje gång stämma hålls i föreningen. Det är också viktigt att det blir en bra styrelse då det är stora värden som står på spel då många har betalat mycket pengar för att få bo i vår förening och detta gäller i alla brf i Sverige. Man måste kunna ekonomi, juridik, fastigheter, administration m.m. då frågor inte bara berör brf-ägare utan även hyresgästers rättigheter och skyldigheter. Styrelsen lägger ner många arbetstimmar, som bokförs, både vardagar, helger och kvällar för de boendes räkning.


En enskild styrelserepresentant har inte rätt, eller skyldighet, att fatta beslut i en enskild fråga som ställs utanför styrelsemötet.

Styrelsen är ett kollektiv, som fattar beslut koillektivt, på ställda frågor.

Om boende önskar svar på en fråga så skall frågan mailas till brfkotkagatan@gmail.com.


Var snäll mot styrelsen för det är den enda styrelsen du har och vi som bor i denna förening behöver styrelsen!


Störningar

På natten, mellan kl. 22 och 07, skall det vara tyst. Då får man inte störa dem som behöver sova.

Det är inte tillåtet att störa andra boende på dagtid heller men som boende måste man acceptera att det är fler som bor i denna förenings fastighet. Skall du någon gång ha en fest som kan störa senare än kl. 22, bör du informera dina grannar i förväg och ta hänsyn till vad de säger.

Om du anser att någon av dina grannar inte visar tillräckligt mycket hänsyn, försök då i första hand att prata med grannen. Prata vänligt trots att du kanske fått din nattsömn förstörd. Hjälper inte det så lämna en skrivelse till styrelsen med beskrivning av vad som har inträffat samt datum och klockslag. Detta behövs eftersom styrelsen inte agerar som skiljedomare utan i egenskap av ansvarig för att de gemensamma reglerna respekteras. Spela instrument och lyssna på musik med måttlig ljudvolym. Speciellt på sommaren är ofta dörrar eller fönster öppna, och då hörs ljudet ännu mera och på längre håll.  Ta hänsyn till dina grannar!


Vid allvarligare akuta störningar som inträffar kvälls- och nattetid, bör polisen kontaktas.


Trapphus

Inget får ställas inomhus i trappor eller trapphus pga brandrisk samt att utrymningsvägar skall vara utan saker att ramla på.

Inga blomkrukor, mattor, kransar på dörren, cyklar, barnvagnar m.m. dvs ingenting alls får stå där.

Det som påträffas i trapphus kommer omhändertas.


TV

Telenor är föreningens leverantör av TV, Internet och telefon via kabel. Kabeln finns redan installerad i alla lägenheter för de som valde detta när möjligheten gavs. Övriga lägenheter som inte valde att delta får på egen bekostnad dra in kabel med hjälp av Telenor.

För boende ingår Telenor TV-Bas.

Kontakta Telenor om du önskar eget avtal avseende TV, internet  och eller telefon via fast bredband (kabel o router). 


Tvättstugorna

Separat sida för tvättstugorna.


Uteplats tillhörande låghusen

-Stenplattorna är det område den boende har nyttjanderätten till. Stenplattor som plockas bort skall av den boende återläggas vid avflyttning. Övrig mark tillhör föreningen. Alla åtgärder utanför stenplattornas område, såsom trall, staket, spaljé, plantering måste godkännas av styrelsen. Påbörja INTE arbetet innan svar på ansökan erhållits av styrelse. Uteplatsen skall hållas ren från skräp och avfall samt att ev. gräsmatta rabatter, buskar och träd skall vårdas. Tillstånd för uppsättande av markis samt trall* staket, spaljé krävs och ansöks om till styrelsen

-Betongplatta/golv som önskas gjutas ansöker den boende om byggnadstillstånd hos Stockholms Stadsbyggnadskontor.

-Trall* som önskas täcka mer yta än stenplattorna måste ansökas om tillåtelse.

-Partytält; får ej sättas upp permanent utan endast för det tillfälle det behövs dvs högst några dagar.

-Markis; färg och fabrikat skall vara enhetlig med övriga låghus i föreningen.

              Vid det fall markis tas med vid avflyttning skall den boende se till att återställa fasaden fackmannamässigt.

-Staket; Stadsbyggnaskontorets krav är att staketet får vara högst 110 cm.

-Spaljé; Stadsbyggnaskontorets krav är att spaljé (minst 50% luft) får vara högst 170 cm.   


Vatten, värme och ventilation

- Vatten ingår i månadsavgiften, men tänk alltid på att inte slösa med jordens resurser d.v.s. vattnet!


- Värme kommer via fjärrvärme fr Stockholm Exergi. Om det pågår en störning i värmeleveranserna så kan man titta efter om det är ett avbrott i värmeleveransen här. För att förbättra värmeeffektiviteten hos dig så placera inte säng, soffa eller gardin framför de vatteburna elementen då det hindrar värmen från att spridas i rummet och all värme stannar kvar runt elementets termostat. Detta leder till att termostaten tror att det är tillräckligt varmt i rummet och elementet slås därför av.


Värmen i våra fastigheter styrs per automatik av utomhustemperaturen. Ju kallare det är ute desto mer värme i elementen. När temperaturen utomhus sjunker går värmen igång i våra hus. Det kan ta något dygn innan du som bor i lägenheten känner av det eftersom det tar tid innan värmen hunnit sprida sig i hela fastigheten. Detta märks mest på hösten och våren när temperaturen utomhus pendlar mellan plusgrader på dagen och minusgrader på natten eller när temperaturen varierar mycket från dygn till dygn. Om det upplevs som lite ruggigt så kan man tända några värmeljus så blir det inom en timme skönare då det tar bort ”ruggigheten” i luften. Testa så får du se.

När temperaturen stabiliserats tar det ca. ett dygn innan uppvärmningen har ”kommit ifatt”. Lägenheter längst upp och på ytterkanterna av husen dvs har 3 ytterväggar kyls ner snabbare än lägenheter mitt i husen.

- Ventilationen underlättas om du ser till att hålla spisfläktens filter rent för bättre effekt. Täck inte för ventilationsspjäll i badrummet. Bra ventilation sprider också värmen bättre, från elementen, runt i lägenheten.


*Lägenhetsnummer

Brf Kotkagatans lägenhetsnummer (3 siffror) finns angivet bl.a. i ert köpeavtal, portuppgången samt i nedan lista.

Det 4-siffriga nummer som står på er ytterdörr är INTE ert lägenhetsnummer i föreningen Detta nummer hanteras av Skatteverket och är en del av din adress och som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns så betyder          t.ex 1302 , 3 våningen, andra dörren från vänster räknat från trappan. 10=bottenvåning, 11=våning 1, 12=våning 2 osv.

Lista med lägenhetsnummer nedan.

Adress / våningsplan

BRF Kotkagatans

lägenhetsnummer

Lantmäteriverkets benämning angiven på ytterdörren

KG 1 / BV

832

1001

1 / BV

148

1002

1 / Vån 1

819

1101

1 / Vån 1

820

1102

1 / Vån 2

821

1201

1 / Vån 2

822

1202

1 / Vån 3

823

1301

1 / Vån 3

824

1302

1 / Vån 4

825

1401

1 / Vån 4

826

1402

1 / Vån 5

827

1501

1 / Vån 5

828

1502

1 / Vån 6

829

1601

1 / Vån 6

830

1602

KG 3 / BV

831

1001

3 / Vån 1

807

1101

3 / Vån 1

808

1102

3 / Vån 2

809

1201

3 / Vån 2

810

1202

3 / Vån 3

811

1301

3 / Vån 3

812

1302

3 / Vån 4

813

1401

3 / Vån 4

814

1402

3 / Vån 5

815

1501

3 / Vån 5

816

1502

3 / Vån 6

817

1601

3 / Vån 6

818

1602

KG 5 / BV

146

1001

5 / Vån 1

795

1101

5 / Vån 1

796

1102

5 / Vån 2

797

1201

5 / Vån 2

798

1202

5 / Vån 3

799

1301

5 / Vån 3

800

1302

5 / Vån 4

801

1401

5 / Vån 4

802

1402

5 / Vån 5

803

1501

5 / Vån 5

804

1502

5 / Vån 6

805

1601

5 / Vån 6

806

1602

KG 7 / Vån 1

783

1101

7 / Vån 1

784

1102

7 / Vån 2

785

1201

7 / Vån 2

786

1201

7 / Vån 3

787

1301

7 / Vån 3

788

1302

7 / Vån 4

789

1401

7 / Vån 4

790

1402

7 / Vån 5

791

1501

7 / Vån 5

792

1502

7 / Vån 6

793

1601

7 / Vån 6

794

1602

KG 9 / Vån 1

771

1101

9 / Vån 1

772

1102

9 / Vån 2

773

1201

9 / Vån 2

774

1202

9 / Vån 3

775

1301

9 / Vån 3

776

1302

9 / Vån 4

777

1401

9 / Vån 4

778

1402

9 / Vån 5

779

1501

9 / Vån 5

780

1502

9 / Vån 6

781

1601

9 / Vån 6

782

1602

KG 11 / BV

926

1001

11 / Vån 1

759

1101

11 / Vån 1

760

1102

11 / Vån 2

761

1201

11 / Vån 2

762

1202

11 / Vån 3

763

1301

11 / Vån 3

764

1302

11 / Vån 4

765

1401

11 / Vån 4

766

1402

11 / Vån 5

767

1501

11 / Vån 5

768

1502

11 / Vån 6

769

1601

11 / Vån 6

770

1602

KG 13 / BV

142

1001

13 / Vån 1

747

1101

13 / Vån 1

748

1102

13 / Vån 2

749

1201

13 / Vån 2

750

1202

13 / Vån 3

751

1301

13 / Vån 3

752

1302

13 / Vån 4

753

1401

13 / Vån 4

754

1402

13 / Vån 5

755

1501

13 / Vån 5

756

1502

13 / Vån 6

757

1601

13 / Vån 6

758

1602

KG 15 / Vån 1

735

1101

15 / Vån 1

736

1102

15 / Vån 2

737

1201

15 / Vån 2

738

1202

15 / Vån 3

739

1301

15 / Vån 3

740

1302

15 / Vån 4

741

1401

15 / Vån 4

742

1402

15 / Vån 5

743

1501

15 / Vån 5

744

1502

15 / Vån 6

745

1601

15 / Vån 6

746

1602

KG 17 / Vån 1

727

1101

17 / Vån 1

728

1102

17 Vån 2

729

1201

17 / Vån 2

730

1202

17 / Vån 3

731

1301

17 / Vån 3

732

1302

17 / Vån 4

733

1401

17 / Vån 4

734

1402

KG 19 / BV

925

1001

19 / Vån 1

719

1101

19 / Vån 1

720

1102

19 / Vån 2

721

1201

19 / Vån 2

722

1202

19 / Vån 3

723

1301

19 / Vån 3

724

1302

9 / Vån 4

725

1401

9 / Vån 4

726

1402

KG 21 / BV

924

1001

21 / Vån 1

711

1101

21 / Vån 1

712

1102

21 / Vån 2

713

1201

21 / Vån 2

714

1202

21 / Vån 3

715

1301

21 / Vån 3

716

1302

21 / Vån 4

717

1401

21 / Vån 4

718

1402

KG 23 / BV

138

1001

23 / Vån 1

703

1101

23 / Vån 1

704

1102

23 / Vån 2

705

1201

23 / Vån 2

706

1202

23 / Vån 3

707

1301

23 / Vån 3

708

1302

23 / Vån 4

709

1401

KG 25 / Vån 1

695

1101

25 / Vån 1

696

1102

25 / Vån 2

697

1201

25 / Vån 2

698

1202

25 / Vån 3

699

1301

25 / Vån 3

700

1302

25 / Vån 4

701

1401

KG 27 / Vån 1

683

1103

27 / Vån 1

684

1102

27 / Vån 1

685

1101

27 / Vån 2

686

1203

27 / Vån 2

687

1202

27 / Vån 2

688

1201

27 / Vån 3

689

1303

27 / Vån 3

690

1302

27 / Vån 3

691

1301

27 / Vån 4

692

1403

27 / Vån 4

693

1402

27 / Vån 4

694

1401

KG 29 / BV

923

1001

29 / Vån 1

675

1101

9 / Vån 1

676

1102

9 / Vån 2

677

1201

9 / Vån 2

678

1202

9 / Vån 3

679

1301

9 / Vån 3

680

1302

9 / Vån 4

681

1401

9 / Vån 4

682

1402